תביעה כספית
משרדנו זכה בתביעה כספית אשר הוגשה כנגד אדם שנטען כי הינו מנהל מועדון לטייסים. לטענת מרשנו ההסכם שהיה בין הצדדים הופר. הצדדים הסמיכו את בית המשפט לדון בדרך הפשרה והתוצאה היתה ניצחון למרשנו.

ביטול פסק דין למזונות
משרדנו ייצג גבר במסגרת תביעת מזונות בו ניתן כנגד הגבר פסק דין בהיעדר הגנה. במסגרת הבקשה לביטול פסק הדין הבהרנו לבית המשפט שמדובר בילד לאב יהודי ואם נוצריה ומשכך לא חלים על האב חובות המזונות כלילד יהודי . פסק הדין למזונות בוטל וסכום המזונות הופחת מסך 2,500 ש"ח לסך 1,200 ש"ח .
 
תביעה לפינוי
הנכם מוזמנים לקרוא פסק דין בו זכה משרדנו בתביעה לפינוי מושכר.
תביעה בגין ליקויי בנייה
הנכם מוזמנים לקרוא פסק דין בו זכה משרדנו בתביעה הקשורה בליקויי בנייה.
תביעה בדיני עבודה
הנכם מוזמנים לקרוא פסק דין בו זכה משרדנו בתביעה בתחום דיני עבודה.
משמורת משותפת
משרדנו מייצג אב אשר לאחר הגשת תסקיר פקידות סעד הוכרז כהורה משמורן במשמורת משותפת עם אם בנותיו. בהחלטה שניתנה למזונות זמניים נקבע, כי על האב לשלם 1,800 ש"ח מזונות בנותיו בתוספת דמי מדור בסך 1,200 ש"ח ומחצית הוצאות חינוכיות. המדובר בהישג כביר שכן ככל ולא היה האב מוכרז כהורה משמורן , רוב הסיכויים שהיו נפסקים לו דמי מזונות בסכום שלא היה פחות מ-6,000 ש"ח וכן מחצית הוצאות חינוכיות.
תביעה עצמאית למזונות
משרדנו ייצג אם לשני ילדים אשר כרתה הסכם גירושין עם אבי הילדים בסכום מזונות ע"ס 1,200 לחודש לשני הילדים.
הוגשה על ידי משרדנו תביעה עצמאית בשם הילדים בטענה שסכום המזונות שהוסכם בין ההורים אינו עומד בתנאים שנקבעו בפסיקה הישראלית וכן כי למרות שהאב מתיימר להיות אברך חלה עליו החובה בתשלום מזונות ילדיו הגם ואינו עובד.
בפסק הדין נקבע כי על האב לשלם סך 2,600 ש"ח כמזונות חודשיים וכן מחצית הוצאות רפואיות וחינוכיות.
 
תביעה לסילוק יד
משרדנו ייצג בעלים של נכס מקרקעין אשר הנתבע פלש לנכס לפני כ-10 שנים .כמו"כ הוגשה על ידנו בקשה לפיצול סעדים לטובת הגשת תביעה עתידית בגין הנזקים שייתכן ויתגלו לתובעים בהמשך. במסגרת הסכם פשרה אשר קיבל תוקף של פסק דין פינה הנתבע את הנכס ללא צורך בהתערבות שיפוטית .
 
מחיקת תביעה של בנק הפועלים
משרדנו ייצג נתבע אשר נדרש לשלם לבנק הפועלים מעל לסך 200,000 ש"ח . במסגרת דיון שהתקיים לאחר שהוטלו על נכסי הנתבע עיקולים רבים בוטלו העיקולים והבנק נדרש לשלם הוצאות משפט.  מהלך משפטי זה הוביל להסכם בין הצדדים למחיקת התביעה וזאת אף בשל העובדה שהנתבע טען שבשל טעות שלא באשמתו לא הועברו החזרי ההלוואה החודשיים אך לאחר 4 חודשים ואף במהלך ניהול התביעה הועבר לבנק תשלום חודשי ע"ח ההלוואה ומשכך הצלחנו להוכיח ולשכנע שהתביעה הינה תיאורטית בלבד .
תביעה לפינוי נכס
משרדנו ייצג בעלי זכות בנכס מקרקעין אשר הנתבע סירב לפנות את הנכס . הצדדים הכירו אחד את השני היטב ואף לא כרתו הסכם בכתב אלא בע"פ . בימ"ש הכיר בזכות אשר היתה למשכיר בנכס המושכר וזאת חרף העובדה שהנכס לא נרשם ע"ש התובעים בלשכת רישום מקרקעין וזאת ע"פ פסיקה של בימ"ש האנגלי . בפועל המשכיר פינה את הנכס לאחר הגשת התביעה ואף נדרש לשלם הוצאות משפט.
 
תביעה כנגד בית השקעות
משרדנו ייצג תובע בתביעה כנגד בית השקעות גדול ומפורסם . במסגרת התביעה הוכחנו כי לתובע נגרם נזק כלכלי בשל טעות אשר בוצעה ע"י אחת מעובדות בית ההשקעות , טעות שבעקבותיה נמנע מהתובע לתת פקודות ביצוע ובמישרין נמנע ממנו רווח פוטנציאלי . במסגרת הסכם הפשרה קיבל הנתבע סך 20,000 ש"ח כפיצוי .
 
ביטול החלטה בעניין מזונות זמניים
משרדנו ייצג אב אשר נתבע בתביעת מזונות . בימ"ש נתן החלטה בדבר מזונות זמניים בסך 4,000 ש"ח לילד אחד ללא כל תגובה מצד הנתבע . לאחר הגשת בקשה מפורטת הנתמכת באסמכתאות משפטיות ובפסיקה עניפה , בימ"ש חזר בו מהחלטתו בצעד אמיץ ונדיר והפחית את סכום המזונות לסך 2,500 ש"ח .
 
שינוי הסדרי ראייה אשר כללו לינה
משרדנו ייצג אב אשר במסגרת הסכם גירושין התחייב ללינה של ילדיו בביתו פעמיים בשבוע . בשל שינוי נסיבות בחייו של האב ומעבר מגוריו הורה בימ"ש על ביטול הלינה של ילדי הצדדים בבית האב .

 
הסדר פשרה עם בנק לאומי
במסגרת מגעים שניהל משרדנו מטעם חייב בהוצל"פ הצלחנו להביא את הצדדים להסכם פשרה לפיו הופחת החוב מסך 60,000 ש"ח ל-15,000 ש"ח וזאת לאור הצגת אסמכתאות מוכחות בדבר מצבו הכלכלי של החייב .
 
תביעה כנגד נאמן על נכסים מעוקלים
משרדנו ייצג חברה אשר מכרה ציוד משרדי לנתבעת אשר לא שילמה בעבור הציוד . במסגרת בקשה לסעדים זמניים עוקל הציוד המשרדי ברישום . לאחר העיקול העלימה הנתבעת את הציוד המשרדי למקום לא נודע . התביעה הוגשה כנגד הנאמן אשר חתם על טפסי העיקול ברישום . הנתבע לא הגיש כתב הגנה ומשכך ניתן כנגדו פסק דין בהיעדר הגנה.
הסדר פשרה עם הבנק הבינלאומי
במסגרת מגעים שניהל משרדנו מטעם חייב בהוצל"פ הצלחנו להביא את הצדדים להסכם פשרה לפיו הופחת החוב מסך 360,000 ש"ח ל-100,000 ש"ח .
 
סגירת תיק הוצל"פ בשל הפקדה של המחאות אשר לא חוללו
משרדנו ייצג חייב אשר הוגשו כנגדו המחאות לביצוע בהוצאה לפועל . במסגרת התנגדות לביצוע שטר הוכח שההמחאות הוגשו ללשכת ההוצל"פ כלל ללא נסיון להפקידם בבנק . משכך הורה בימ"ש על סגירה מיידית של תיק ההוצל"פ וחיוב הזוכה בהוצאות משפט לטובת החייב .
 
מחיקת תביעה לשינוי גובה מזונות וביטול הסכם גירושין
משרדינו ייצג אם אשר נתבעה ע"י האב לביטול הסכם גירושין והקטנת גובה המזונות החודשי . לאחר הגשת כתב ההגנה אשר נתמך באסמכתאות משפטיות ובמסגרתו הוכח באופן משפטי שלא ניתן לבטל את הסכם הגירושין נמחקה התביעה בהסכמת התובע .
 
סגירת תיק הוצל"פ שנפתח לאחר 12 שנה
משרדינו ייצג חייבת בהוצל"פ אשר נפתח כנגדה תיק הוצל"פ בגין המחאה שחוללה וזאת לאחר 12 שנה מיום מסירת ההמחאה.במסגרת התנגדות לביצוע שטר אשר הוגשה ע"י משרדנו הוכח באופן משפטי כי הזוכה פעל בשיהוי ניכר ובחוסר תום לב שעה שלא טרח לגבות את החוב במשך תקופה כה ממושכת . הצדדים הגיעו לפשרה על קרן החוב ללא תוספת הפרשי ריבית והצמדה .
 
פתיחת תיק הוצל"פ מזונות לגביית חוב מזונות לאחר 10 שנים
משרדינו ייצג זוכה אשר בשל חסרון כיס לא פעלה בתיק הוצל"פ כנגד הגרוש שלה לגביית חוב מזונות וזאת במשך כ-10 שנים. רשם ההוצל"פ קיבל את טענת הזוכה ואישר את החייאת התיק וכן אישר את חוות הדעת המומחה אשר צורפה עם פתיחת התיק לגובה חוב המזונות בצירוף הפרשי ריבית והצמדה .
פתיחת תיק הוצאה לפועל ע"י חייב מזונות
משרדינו ייצג אב אשר חויב במסגרת פסק דין בתשלום מזונות ילדיו . האב ביקש לפתוח לעצמו תיק הוצאה לפועל ובדרך זאת לייתר טענות מטעם גרושתו-הזוכה בדבר תשלום המזונות . בדרך זו יש לאב אסמכתא בדבר תשלום המזונות השוטף וכן מערכת ההוצאה לפועל מחשבת לאב באופן אוטומטי את הצמדת המזונות למדד ע"פ פסק הדין .לאחר הגשת בקשה וכן בקשה לעיון חוזר אישר רשם ההוצל"פ את פתיחת התיק בשל הנימוקים שהוצגו בפניו.
 
עיקול נכסי עיזבון
משרדינו ייצג יורש אשר גילה לאחר פטירת אביו כי חלקים נכבדים מהעיזבון שהותיר המנוח נמכרו לצדדי ג' ללא הרשאתו והסכמתו . הוגשה מטעם משרדנו בקשה לסעדים זמניים ע"פ חוק הירושה לעיקול נכסי העיזבון . בימ"ש קיבל את הבקשה ועיקל נכסים מן העיזבון וכן כספים אשר התקבלו אצל אחד היורשים האחרים.
 
ביטול רישום לבית ספר
משרדנו ייצג אב גרוש אשר האם רשמה את בנם המשותף לבית ספר מזרם חרדי ללא הסכמת האב . לבית המשפט לענייני משפחה הוגשה בקשה לצו מניעה ובדיון אחד ביטל בית המשפט את הרישום והורה על רישום הבן לבית ספר מזרם אשר היה מקובל על האב .
 
מינוי אפוטורופוס לדין
משרדנו ייצג אם אשר בנה המשותף לה ולבעלה לשעבר זכה בתביעה כנגד משרד הבריאות בסך 2 מליון ש"ח . היות וההורים התגרשו והיו בינהם חילוקי דיעות נדרש מינוי של אפוטרופוס לדין אשר בתפקידו עליו לנהל את רכוש וזכויות בן הצדדים .
 
תביעה כנגד פרקליט אשר לא השיב כספי תביעה
משרדנו ייצג תובעת כנגד עו"ד אשר קיבל למענה כספי זכייה בתביעה ומסיבות שונות סירב להעביר לידיה את הכספים שהיו שמורים בידיו . לאחר הגשת כתב התביעה הוסדרה פשרה בין הצדדים .
 
חיוב אם בתשלום 3,000 ש"ח בגין כל הפרה של הסדרי ראייה
משרדנו ייצג אב במסגרת בקשה לבימ"ש לענייני משפחה בגין הפרות חוזרות ונשנות של הסדרי הראייה ע"י האם של הבן המשותף . בית המשפט קבע כי בגין כל הפרה של הסדרי הראייה ע"י האם היא תחוייב בסך 3,000 ש"ח - החלטה נדירה ואמיצה של כב' השופט ג'יוסי .
 
זכייה בתביעה רכושית בין ידועים בציבור
משרדנו ייצג אדם אשר קיים מערכת זוגית במשך שנים עם אישה אשר לאחר פרדתם טענה כי המדובר במערכת יחסים של ידועים בציבור . האישה תבעה את הגבר לתשלום מחצית משווי נכס מקרקעין אשר בנה במהלך השנים בהן היה עימה בקשר . תביעתה של האישה נדחתה והיא אף חויבה בהוצאות משפט משמעותיות .
 
הגשת בקשה לצו מניעה בדבר הוספת שם משפחה
משרדנו ייצג אב גרוש אשר אם ילדיו נהגה להוסיף את שם משפחתה החדש לשמות ילדיו וזאת בניגוד לדין ובניגוד להסכם הגירושין אשר נכרת בין הצדדים . בית המשפט קיבל את התביעה והוציא פסק דין האוסר על הוספת כל שם משפחה אחר לשמות הילדים וכן אסר על האם אף להתיר לילדי הצדדים להוסיף שם משפחה אחר בעצמם.

 
הגשת ערעור לבית הדין הגדול בעניין מזונות
משרדנו ייצג אישה אשר בעלה שבנפרד סירב לשלם מזונות ילדיו , זאת כאשר במסגרת כתב ההגנה לתביעת הגירושין שהוגשה ע"י הבעל כרכנו את סוגיית המזונות. בית הדין האזורי פסק לאישה מזונות ילדים אך לא מיום הגשת התביעה כנהוג . משרדנו ערער לבית הדין הגדול בירושלים ובהחלטה שניתנה הורה בית הדין הגדול לבית הדין האזורי לבחון את הראיות הקשורות במזונות הילדים מאז הוגשה התביעה .

 
הפחתת חוב שע"פ הסכם גירושין בכ-40,000 ש"ח
משרדנו ייצג גבר גרוש במסגרת טענת "פרעתי" בלשכת ההוצל"פ במסגרתה טען הגבר כי פתיחת תיק ההוצל"פ באיחור ניכר הסבה לו נזק בגין צירוף הפרשי ריבית והצמדה . לאחר דיון אחד הופחת החוב בתיק ההוצל"פ בכ-40,000 ש"ח .
 
הרחבת הסדרי ראייה
משרדנו ייצג גבר גרוש בתביעה להרחבת הסדרי הראייה עם ילדיו הכוללים לינה פעמיים בשבוע . בעקבות המלצת פקידת הסעד להרחבת הסדרי הראייה נסללה הדרך להגשת תביעה להפחתת מזונות בגין ההוצאות הרבות שנדרש האב בגין ביקוריו ילדיו בביתו פעמיים בשבוע .
 
ביטול צו הרחקה
משרדנו ייצג גבר אשר אשתו הוציאה כנגדו צו הרחקה מביתם המשותף . במסגרת דיון אחד קבע בית המשפט כי לא היתה כל עילה להרחקה והתיר לאב לשוב לביתו . בין הצדדים נקבע הסדר בדבר השימוש בבית המשותף.
 
הקטנת חוב בתיק הוצל"פ מזונות בסך 75,000 ש"ח ועיכוב הליכי מאסר
משרדנו ייצג גבר גרוש אשר עמד לחובתו תיק הוצל"פ מזונות בסך 350,000 ש"ח . לאחר העברת התיק לבחינת רואה חשבון נתברר כי האישה לא עדכנה במשך שנים ארוכות את החוב בתיק בהתאם לפסק הדין לגירושין ומשכך הופחתה קרן החוב ב-75,000 ש"ח , האישה נקנסה ע"י רשם ההוצל"פ ועוכבו הליכי מאסר כנגד הגבר .

 

 
הצלחות וזכיות של משרדנו
 
המשרד עוסק בתחום דיני המעמד האישי על כל רבדיו ומספק ללקוחותיו שירותים משפטיים נרחבים בתחום הגירושין לרבות תביעות מזונות, תביעות משמורת, תביעות בעניין הסדרי ראייה, תב​יעות רכושיות מורכבות, בקשות לצוי עשה, צוים זמניים, עיקולים, מניעת דיספוזיציה.

כמו"כ משרדנו מתמחה בתביעות למינוי אפוטרופוס, ניהול עזבונות, התנגדויות לצוואות, הגשת בקשות לצוי ירושה ובקשות לצוים לקיום צוואה.

כמו"כ אנו מתמחים בתביעות לשינוי גיל, תביעות להתרת נישואין, עריכת הסכמי ממון, עריכת הסכמי גירושין, עריכת הסכמי שלום בית, עריכת הסכמי הורות משותפת, עריכת הסכמי פונדקאות, עריכת צוואות וצילומן בוידאו.

המשרד מתמחה בייצוג והופעה בבתי המשפט ובבתי הדין (ליטיגציה) ובעל ניסיון רחב בייצוג משפטי בערכאות השונות הכוללת, בין היתר, התדיינות משפטית בתביעות אזרחיות כספיות ומסחריות, צווי מניעה, עתירות מנהליות, תביעות לשון הרע, בנקאות, פשיטות רגל והוצל"פ.
 

 

                      שדרות ארלוזרוב 25, בית "עמציון", קומה 1, עפולה
טל : 077-4087712. פקס : 077-7887712. דוא"ל : isrd@017.net.il
הצהרת נגישות :
אנו רואים חשיבות רבה בהענקת שירות איכותי, מקצועי, שוויוני ונגיש לכל תושבי ישראל, ובכללם אנשים עם מוגבלויות. ההנגשה באה לידי ביטוי בהיבטים פיזיים
(מעלית, שירותים, שילוט) ובהיבטים של מתן השירות . אתר זה עומד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013.
התאמות הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי. הבדיקות נבחנו לתאימותהגבוהה ביותר עבור דפדפנים Firefox ו- Internet Explorer.
האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת בעזרת מקשי החיצים, Enter ו- Esc ליציאה מתפריטים וחלונות. האתר מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלולארי.
באתר יש סרגל נגישות בצד ימין והפעלתו ע"י העכבר. במידה והמשתמש נתקל בבעיה, הוא מוזמן ליצור קשר (טלפון / אימייל / טופס באתר).  ההצהרה עודכנה בחודש 01.2022 .

דיני משפחה

אזרחי - מסחרי